février 24, 2022

par Polisar SA Non classifié(e) 0 comment

Firma bleibt geschlossen am:

15. – 18. April 2022 

26. – 29. Mai 2022

6. Juni 2022

25.-31. Juli 1.-5 August 2022

19. September 2022

10. – 16. Oktober 2022

23. – 31. Dezember 2022

2. – 8. Januar 2023

Planen Sie bitte Ihre Lieferungen entsprechend ein.